Ferdynand Kaczynski

1 post
Student I roku Uniwersytetu SWPS w Sopocie.